مثالهایی از سنجه های CRM بر اساس سلسله مراتب سنجه های گارتنر

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

سازمانها در جهت مشتری محوری باید اهداف معین و قابل اندازه گیری  برای CRM  معین کرده و شاخص هایی برای نظارت بر استراتژی در نظر بگیرند.نکته مهمی که  باید مورد توجه قرار گیرد  منحصر بودن این سنجه ها برای هر سازمان می  باشد، به این  معنی که هر سازمانی با توجه به استراتژی CRM موجود در آن ، دارای سنجه هایی منحصر به فرد می باشد. برای مثال سازمانی را در نظر بگیرید که هدفش افزایش ارزش  سهامداران  است.این سازمان ممکن است  با توجه به استراتژی CRM   منحصر به فرد خود  و برای سنجش  عملکرد آن  از سنجه رشد حاشیه سود استفاده نماید و سازمان دیگر  از سنجه های دیگری استفاده نماید.در شکل  زیر مثالهای مختلفی از سنجه های عمکلرد در سلسله مراتب سنجه های مدل گارتنر آمده است.

 

 

 

  مرجع: کتاب مدیریت ارتباط با مشتری نوشته  علیرضا موتمنی 

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو