مديريت عملكرد در زنجيره تامين خدمات

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

 به راهبرد نظارت ، تحليل و بهينه سازي عملكرد سازمان، كه  به منظور ارائه يك نقطه نظر واحد و بهنجارشده پيرامون  يك كسب وكار بهينه و نيز اجراي اهداف استراتژيك در سراسر سازمان  صورت مي پذيرد ، مديريت عملكرد گفته مي شود.

بر اساس يك ضرب المثل ،"كاري انجام خواهد شد كه قابل اندازه گيري باشد" و سازمان خدمات پس ازفروش نيز از اين اصل مستثني نبوده و بدون در اختيار داشتن استراتژي و فرايندهاي مناسب جهت ارزيابي عملكرد ، بهبود عملكرد كل سازمان و تحقق خواسته سهامداران ممكن نخواهد بود.از اينرو سازمانها ، نگرش خود را به بخش خدمات پس از فروش از يك مركز هزينه به مركز درآمد مبدل كرده و به راهبردهاي هدفمند جهت سنجش ، نظارت و بهبود عملكرد خدمات پس از فروش روي آورده اند.[1]

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو