چــرا داشــتن نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــرای باقــی مانــدن در چرخــه رقابــت الزم اســت؟

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

اگـر متخصصیـن بازاریابـی و فـروش در سـازمان شـما تاکنـون نیـاز بـه داشـتن یـک سیسـتم بـرای خودکارسـازی ً بــه زودی چنیــن درخواســتی از شــما خواهنــد کــرد! فراینــد فــروش را احســاس نکردهانــد، تعجــب نکنیــد، قطعــا یـک احتمـال دیگـر آن اسـت کـه سـازمان شـما فرایندهـای خـود را بـه صـورت داخلـی (in-house ) مدیریـت میکنــد و بــه ایـن ترتیـب تاکنـون نیـازی بـه خریـد نرمافـزار مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری نداشـته اســت

برای ادامه مطلب کلیک نمایید...

 

مرجع:

https://www.nomatec.net

مترجم یا نویسنده