5 گرایش برتر در دگرگونی خدمات مشتریان

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

خوشحال نگهداشتن مشتری با ارائه خدمات سریع، دقیق و مناسب از اهمیت حیاتی برای ایجاد وفاداری در مشتری به صورت بلندمدت برخوردار است. اما این تنها عامل مورد توجه نیست. شرکت ها باید به صورت مدبرانه  تعادل بین نیازهای مشتری با اهداف کسب و کار خود  مانند  رشد درآمد، بهره وری و پیروی از مقررات را برقرار نمایند.

خبر خوب اینست که پیشرفت های فوق العاده در فن آوری اطلاعات زمینه ساز توسعه نرم  افزارهایی شده که رسیدگی به  درخواستهای مشتریان را در اولین فرصت ممکن ساخته اند.

 اجازه دهید تا نگاهی به 5 گرایش های کلیدی در خدمات مشتریان و چگونگی استفاده از فنآوری برای مقابله موفقیت آمیز  با آنها داشته باشیم.

 

بیشتر .... 

 

مشاهده مرجع

 

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی