مایکروسافت سی آرام و گزارشات Business Intelligence-BI

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

نویسنده: امیر سامنی

پس از ثبت اطلاعات مشتریان در سیستمهای CRM مهمترین قدم بعدی بررسی اطلاعات ثبت شده و دریافت گزارشات مرتبط با مشتریان است.این اطلاعات گاه مرتبط با فروش و بعضی دیگر درخواستهای خدمات پس از فروش است.مایکروسافت CRM برای ارائه این گزارشات امکاناتی مانند داشبورد،چارت ،نما و گزارشات پیشرفته را قرارداده است.این امکانات محیطی جهت ایجاد گزارشات Business Intelligence را فراهم کرده است.در زیر نمونه هائی از این گزارشات بصورت نمونه آورده شده است.

 • نوع Connection  های ارتباطی با مشتری
 • تعداد ارتباطات با  مشتریان
 • مدت زمان تماس با مشتری
 • تعداد Lead (سرنخ ها،مشتریان کاندید)
 • منابع Lead ها و شاخت منبع معتبر سازمان
 • صاحبان Lead ها و نرخ تبدیل Lead  به مشتری هر فروشنده
 • فعالیتهائی (Campaign ) که باعث ایجاد Lead  شده اند.
 • تعداد Lead  های تبدیل به مشتری شده و نرخ آن
 • تعداد روزی که هر فروشنده بر روی یک پروژه فروش (فرصت فروش) کار میکند.
 • نرخ به سرانجام رسیدن فرصتهای فروش
 • صاحبان فرصتهای فروش و نرخ به سرانجام رسیدن آنها
 • تعداد فرصتهای فروش و وضعیت آنها
 • میانگین پیش فاکتورها
 • تعداد پیش فاکتور فعال
 • محصولات پر فروش ، نرخ فروش ،محدوده های فروش و...
 • فروشنده های برتر
 • مشتریان برتر
 • دوره های خرید مشتریان
 • تعداد خریدهای مشتری  و میانگین خرید
 • مدت زمان  میانگین پاسخگوئی به مشتری
 • مدت زمان میانگین  کارکرد پرسنل خدمات پس از فروش در بازه های زمانی مختلف
 • مدت زمان میانگین ارسال کالا
 • و...

مرجع:

http://xrm.persianblog.ir

مترجم یا نویسنده