مدیریت عملکرد

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 

شاخص نرخ تبدیل سر نخ فروش

مدیریت ارتباط با مشتری و شاخص NPS

مدلهای محاسبه ارزش دوره عمر مشتری

سنجه های CRM براساس وجوه BSC

معیارهای عملکرد وجه فرایندهای مدیریت مشتری نقشه استراتژِی

معیارهای سنجش عملکرد وجه مشتری و بازار نقشه استراتژی

مثالهایی از سنجه های CRM بر اساس سلسله مراتب سنجه های گارتنر

چارچوب سنجه های مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس متدولوژِی گارتنر

سنجه های CRM و ارتباط آنها با فرایندها براساس متدولوژی گارتنر

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) مرکز تماس

شاخص های کلیدی عملکرد - سنجش میزان وفاداری مشتریان

شاخص های کلیدی عملکرد فروش

شاخص های کلیدی عملکرد CRM را برای حصول عملکرد بهتر تنظیم نمایید

تجربه هاي موفق در مديريت عملكرد زنجيره سرويس

مديريت عملكرد در زنجيره تامين خدمات

روند خدمات پس از فروش و تاثير آن بر شاخصهاي كليدي عملكرد سازماني