ارائه کننده گان نرم افزار CRM جامع

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

ردیف

نوع

عنوان

آدرس

1

CRM

هارمونی

 

2

CRM

پگاه سیستم

 

3

CRM

طلوع

 

4

CRM

آتیه پرداز

 

5

CRM

رادمان

 

6

CRM

روش

 

7

CRM

ماهان

 

8

CRM

گستره نگاره

 

9

CRM

کیان

 

10

CRM

سرو

 

11

CRM

یام آذر

 

12

CRM

/VTIGERسیتکو

www.crm-iran.com

13

CRM

کاراسیستم

www.karasystem.com

14

CRM

کلودافزار

www.CloudAfzar.com

15

CRM

سامانه های مدیریت

www.bmsd.ir

16

CRM 

پیام گستر 

http://payamgostar.com

 

 

 

 

خارجی 

1

CRM

Crmnext

http://www.crmnext.com

2

CRM

Salesforce

http://www.salesforce.com

3

CRM

sugarcrm

http://www.sugarcrm.com

4

CRM

Sagecrm

http://www.sagecrm.com

5

CRM

vtiger

https://www.vtiger.com/

6

CRM

Microsoft Dynamics CRM

http://www.microsoft.com/

7

CRM

SAP

http://www.sap.com

 

توجه: تعداد زیادی از ارائه کنند گان نرم افزار داخلی، CRM  مایکروسافت را ارئه می نمایند.

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش