فرایند خدمات در سی ار ام و زمانبندی آن

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

در Microsoft Dynamics CRM ارائه خدمات به مشتریان از طریق فرم یا موجودیت فعالیت خدماتی یا Service Activity صورت می گیرد.

به طور معمول یک فعالیت خدماتی در درون یک مورد خدمات یا Case تعریف می شود، اما به طور جداگانه نیز می تواند تعریف شود. از جمله امکانات فعالیت خدماتی، امکان تعریف نوع خدمات بر اساس درختواره خدمات سازمان و همینطور تخصیص منابع مانند تکنیسین و ابزار مورد نیاز به فعالیت است. همچنین شما می توانید زمانبندی خدمات را به صورت خودکار و یا دستی در این فرم انجام دهید.
شکل زیر نمودار گردش کار یا فرآیند اراپه خدمات از طریق فعالیت خدماتی یا Service Activity را نشان می دهد:


 

فرآیند زمانبندی و ارائه خدمات بخوبی در نمودار قابل مشاهده است.

ابتدای کار, مشتری جهت دریافت خدمات تماس می گیرد. بایستی بررسی شود که آیا قرار ملاقات لازم است یا خیر؟

در صورت لزوم برقراری ملاقات, یک ملاقات ترتیب داده و لزومات آن فراهم می شود و پس از تکمیل قرار ملاقات این مرحله به پایان می رسد.

اگر جواب خیر است بایستی به ایجاد یک فعالیت خدماتی فکر کرد و یک منبع جهت ارائه خدمات اختصاص داده و زمانبندی کرد.

با زمانبندی ارائه خدمات, فعالیت های خدماتی را انجام داده و آنرا تکمیل کرده در اینصورت این مرحله نیز به پایان می رساند.

 

منبع:

http://cloudafzar.com

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش