6 ویژگی برنامه وفاداری موفق

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 


برنامه وفاداری موفق، یک یا چند یک از ویژگیهای زیر را شامل می شود:

ارزش ها:  مردم به شرکت ها یا سازمانهایی وفادارند که همان ارزش هایی را تسهیم می کنند که انها نیز قائلند.

عزت نفس: مردم به شرکت ها و سازمانهایی وفادارند که آنان را کمک کند تا عزت نفس خود را تقویت کنند.

تماس دائمی: مردم قدردان شرکت ها و سازمانهایی هستند که در لحظه مناسب و یا به دلیلی مناسب با آنها در تماسند.

قدردانی: مردم به شرکت ها و سازمانهایی وفادار هستند که از تجارت آنها قدردانی کنند.

پاداش: مردم تا زمانی وفادار می مانند که به خاطر آن پاداش بگیرند.

مشارکت: مردم در صورتی به شرکت یا سازمانی وفادار می مانند که احساس کنند در راه توسعه و بهبود آن، می  توانند موثر باشند و از این راه هم می توانند سود ببرند.

 

 

منبع:  کتاب مدیریت خدمات مشتریان، ژاک هارو ویتز

ویدئو کلیپ مفاهیم خدمات مشتریان

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو