ويژگيهاي راهكار يكپارچه خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

براساس مطالعات مديريت استراتژيك موسسه  آبردين ، مي بايستي كاركرد هاي زير در يك راهكار يكپارچه خدمات پس از فروش  مورد توجه قرار گيرد:

§         مديريت درخواست خدمت

سيستمي جهت رديابي درخواست خدمت مشتريان ، از زمان دريافت درخواست تا زمان اتمام عمليات سرويس مي باشد.اين سيستم به اطلاعات موجود مربوط به  مشتريان و كالا  وابسته  بوده  و مي تواند عمليات ارائه سرويس را با قراردهاي مربوطه هماهنگ سازد .

 

§         مديريت نيروي كار

اين سيستم به رديابي اطلاعات تكنسين ها ، مهارتها و صلاحيت ها پرداخته و در موارد زير كاربرد دارد:

+تخصيص تكنسين ها به درخواستهاي سرويس مشتريان

+زمانبندي برنامه كار سرويسكاران بر حسب مهارتهاي سرويسكار ، ظرفيت دردسترس سرويسكار و اهميت درخواست مشتري

 

§         مديريت قطعات و لجستيك

سيستمي كه دردسترس بودن قطعات موردنياز در سرتاسر زنجيره خدمات پس از فروش را تضمين مي نمايد.اين سيستم مديريت موجودي ، تخصيص بهينه قطعات به درخواست ها ، بازپرسازي انبار و ارسال قطعه به محلهايي مورد نياز را دربرمي گيرد.

 بخش لجستيك قطعات ،عمليات  انتقال واقعي قطعات و كالا ها را به انبار ها و محل ارائه سرويس  و نيز  عمليات برگشت قطعات داغي و كالاهاي برگشتي جهت تعمير و يا  نابود سازي را پوشش مي دهد.

 

§         قابليت جابجايي

تجهيزات ارتباطي كه امكان ارتباط بين منابع سيار (تكنسين ها ، خودرو ها ...) و سازمان مركزي و نرم افزارهاي سازماني را فراهم مي آورد.

 

§         سيستم هاي هوش تجاري و تحليلگر

ابزار پشتيبان تصميم گيري كه با در اختيار داشتن كليه اطلاعات مربوط به مشتريان ، كالاها ،شركاي تجاري و پرونده تعميرات و ... مي تواند در فرايند اتخاذ تصميم به مديريت كمك نمايد.

 

 

References

1- Aberdeen Group, August 2006,"Best Practices in Service Chain Performance Management"

2- Aberdeen Group, MAY 2007,"Strategic Service Management:Moving Beyond the Tactics"

 Aberdeen Group, September 2007,"Optimizing the Service Supply Chain"-3

Aberdeen Group,2005," Managing Service Chain Performance for Competitive Advantage " -4

5- Aberdeen Group, 2008," Service Management Landscape"

6- Dirk de Waart and Steve Kemper,2004," 5 Steps to Service Supply Chain Excellence"

7- Dr. Arash Shahin,2003," SSCM: Service Supply Chain Management"

8-Ir. Coen Jeukens,2007,An introduction to Service Management

 

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو