روندهاي کسب و کار در خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

رشد خدمات پس از  فروش به اندازه ايي بوده است که در برخي  از محيط هاي کسب و کار به بزرگترين مرکز سود تبديل شده است.مطالعات متعدد آشکار ساخته اند که خدمات پس  از فروش چه  از جنبه حجم  عمليات و چه از نظر سهم درآمدي شرکتها، رشد داشته است

ادامه

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو