عوامل فشار بر زنجيره تامين خدمات

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

طبق آخرين تحقيقات آبردين پيرامون عوامل فشار بر سازمانهاي خدمات پس از فروش كه نتايج آن در تصوير4 آمده است،در حاليكه كاهش مدت زمان انتظار دريافت خدمت از مهمترين عوامل فشار بر سازمانهاي خدمات پس از فروش مي باشد ، به همين ميزان تقاضاي مشتريان به دريافت سرويس كامل در اولين دفعه مراجعه از جمله چالشهاي سازمانهاي خدمات پس از فروش مي باشد. با افزايش هزينه هاي نيروي كار ، حمل و نقل و سوخت، ارائه سرويس چندين باره براي يك درخواست خدمت ، تاثيرات منفي بر سود آوري سازمان خواهد داشت.تضمين يك زنجيره تامين موثر كه نه تنها قطعات مورد نياز را در مكان و زمان مناسب محقق مي سازد بلكه از طريق مديريت اثربخش قطعات و كالاي مرجوعي و ترتيب اثر دادن به كليم اقلام مشمول گارانتي  ، مي تواند ميزان ارائه سرويس هاي چندباره را به ميزان چشمگيري كاهش داده و عملكرد مالي و رضايت مشتري را افزايش دهد.

ادامه ...

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو