سيستم مديريت اطلاعات لجستيک قطعات يدکي در خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

از جنبه تامين قطعات، ارائه کنندگان خدمات به منظور انتخاب، مديريت و همکاري با تامين کنندگان خود، نيازمند جمع آوري و مديريت اطلاعات مي باشند.ارائه کنندگان خدمات همچنين به منظور انجام کارهاي متنوع از نوع طرح ريزي مانند طراحي شبکه خدمات، تامين موجودي انبارها، مديريت انبارها و ترابري، لجستيک برگشتيها و برنامه ريزي نيروي انساني نياز به اطلاعات مشخصي دارند.از جنبه تحويل قطعات، فعاليتهاي عمده شامل  برنامه ريزي و ارائه سرويس مي باشد.  

 

ادامه

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو