شرايط اعمال تغييرات بر قراردادها

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

شرايط اعمال تغييرات  بر قراردادها

مقدمه‌‌: 
بعضي مواقع افراد و شركت‌ها واژه‌هاي اصلاحيه، الحاقيه و متمم قرارداد را معادل يكديگر و بعضاً بدون انطباق با مورد مربوطه به‌كار مي‌برند. متن حاضر از 2 قسمت تقريباً مجزا تشكيل شده است. بخش اول آن حاصل تجارب شخصي و به همراه مثال‌هاي واقعي در اين زمينه بوده و در خاتمه با ترجمه متني مرتبط سعي شده است از ديدگاه و تجارب ديگران نيز بهره جست. اميدوارم راهنمایي‌هاي جزیي و كاربردي براي دقت و بهبود تنظيم اين مستندات مفيد واقع گردد و شما نيز نظرات اصلاحي خود را ابراز فرماييد. 
ايجاد تغييرات بر روي قرارداد و يا توافقي كه صورت گرفته است به 3 روش اشاره شده ذيل مقدور بوده و هر كدام كاربرد خاص خود را دارد‌‌: 
الف) اصلاحيه به معني تغيير بخشي از متن حقوقي (مانند قرارداد) مي‌باشد. در بيش‌تر موارد مورد اشكال از ديد طرفين قرارداد مخفي مانده و مي‌شود يكي از طرفين (معمولاً كارفرما) طي نامه‌اي مورد اشكال را گوشزد و شكل صحيح را تصريح  نمايد. در اين حالت نيازي به حصول توافقات اوليه و جمع‌آوري مستندات نبوده و استناد به مستندات اوليه كه نشان دهنده اشتباه صورت گرفته و متن صحيح مي‌باشد كفايت مي‌كند. عدم‌پاسخ كتبي در رد اصلاحيه به معني پذيرش اصلاحيه بوده و سعي طرفين در رفع اشكال مي‌باشد. بديهي است در صورت نياز و لزوم مي‌توان پاسخ كتبي طرف مقابل مبني بر پذيرش اصلاحيه را دريافت نمود و يا در ابتدا طرفين نسبت به تأييد و تصويب آن اقدام نمايند. 
مثال‌‌: 
شركت 
موضوع‌‌: اصلاحيه
با سلام
احتراماً، پيرو قرارداد شماره ............ مورخ ....../....../............ مرتبط با .................................... زمان خاتمه قرارداد 31/02/1392 بوده كه اشتباهاً 31/02/1391 قيد گرديده است. خواهشمند است دستور فرماييد وفق مفاد قرارداد تا تاريخ فوق نسبت به ارايه خدمات موضوع قرارداد اقدام فرمايند. 
ب) الحاقيه به معني بخش‌هايي است كه بنا به ضرورت به متن حقوقي اصلي اضافه يا كسر و نهايتاً الحاق مي‌شود، يا ‌بندي است كه در زمان عقد قرارداد نسبت به آن توافق شده است و طرفين پيمان، اجراي آن‌را مشروط به شرايطي نموده‌اند كه ممكن است حادث شده و يا كارفرما مايل به انجام آن شود. به نظر بنده اگر اين توافقات قبلاً در قرارداد قيد شده باشد صرفاً كارفرما/ دستگاه نظارت تمايل و رأي خود را نسبت به اجراي شرايط جديد وفق مصوبات اعلام و تغييرات لازمه را براي شفافيت موضوع به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود. اما اگر تغييرات در راستاي اهداف قرارداد بوده ليكن تعهدات پيمانكار را دچار تغيير نمايد، حتماً بايد براي اجتناب از مشكلات حقوقي و مالي در آينده، به روش مقتضي تأييديه پيمانكار را نيز اخذ نمود. 
مثال‌‌: 
الحاقيه قرارداد شماره ...... مورخ ....../....../............
به موجب اين الحاقيه و با عنايت به درخواست دستگاه نظارت قرارداد فوق الاشاره و وفق توافقات في‌مابين(مستندات تأييد شده موجود)، قرارداد شركت ............... با شماره ثبت ............ و كد اقتصادي ............ (كارفرما) و شركت ............ به مشخصات ............ (پيمانكار) با تغييرات ذيل اصلاح و از تاريخ قيد شده اجرايي مي‌گردد. 
1- مدت قرارداد از تاريخ ....../....../............تا پايان وقت اداري ....../....../............ به مدت ...... ماه تمديد مي‌گردد. 
2- با توجه به افزايش حجم خدمات مورد نياز كارفرما در در مدت قرارداد مبلغ قرارداد ......درصد (حد اكثر تا سقف ............ ريال) افزايش يافته و پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي ارايه شده مورد تأييد طرفين تا اين سقف در قالب همين قرارداد بلامانع مي‌باشد. 
3- درصد افزايش حقوق سال جديد كه رسماً به‌كارفرما ابلاغ گرديده است، در مورد هزينه‌هاي حقوقي پيمانكار اعمال و در وجه پيمانكار پرداخت شده و پيمانكار ملزم به پرداخت به‌كارمندان و كارگران مرتبط با اين قرارداد مي‌باشد. 
ساير مفاد قرارداد بدون هيچگونه تغييري به قوت خود باقي مي‌باشد. 
مهر و امضا كارفرما
مهر و امضا پيمانكار
ج) متمم قرارداد از لحاظ ماهيت مانند الحاقيه است اما وزن و اهميت آن به حدي است كه در صورت عدم‌تنظيم و توافق بر آن، قرارداد به نتايج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسيده و عملاً قرارداد خاتمه يافته نخواهد بود. در متمم قطعاً حجم تعهدات طرفين پيمان تغيير كرده و حتماً بايد براي اجتناب از مشكلات آتي، تأييديه طرفين پيمان را اخذ و كليه مستندات لازم كه لزوم تنظيم متمم را دلالت دارند را تكميل نمود. 
مثال‌‌
متمم قرارداد شماره ...... مورخ ....../....../............
با توجه به نياز كارفرما و موافقت پيمانكار به افزايش خدمات مرتبط با قرارداد في‌مابين به موجب اين متمم اصلاحات ذيل در مفاد قرارداد اعمال و از تاريخ ....../....../............ براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. 
4- ماده 1 موضوع قرارداد از «موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات پشتيباني طرح جامع سيستم مالي اداري...»  به «موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات پشتيباني و توسعه مورد نياز طرح جامع سيستم مالي اداري...» اصلاح مي‌گردد. 
5- وفق ماده ...... قرارداد به مبلغ قرارداد تا سقف 25درصد معادل ............ ريال بابت انجام خدمات افزايش يافته افزوده مي‌گردد. 
6- درخصوص موارد توسعه‌اي افزوده شده خدمات براساس نفر ساعتي ...... ريال تا سقف مبلغ بند 2 متمم پس از تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. 
ساير مفاد قرارداد بدون هيچگونه تغييري به قوت خود باقي مي‌باشد. 
مهر و امضا كارفرما
مهر و امضا پيمانكار
 
هر چند در نگاه اول ممكن است الحاقيه و متمم يك مفهوم را برسانند ليكن هرگاه به نظر طرفين قرارداد يا قانون و غيره، متن مورد نظر از ابتدا ناقص بوده و مي‌بايست از بدو تصويب به گونه‌اي ديگري مي‌بود و يا اين‌كه تداوم قرارداد با شرايط حاضر حصول نتيجه نهايي مورد نظر را عملي نسازد (هرچند اين نتيجه اكنون حاصل شده باشد) متممي به قرارداد يا متن مورد نظر اضافه مي‌شود. اما اگر نظر بر ناقص بودن از ابتدا نبوده ولي به علت اقتضاي زمان و غيره لازم است كلمه يا جمله يا متني اضافه يا كم گردد اين تغييرات جديد را مي‌توانيم الحاقيه بناميم.  در كليه تغييرات بر روي قرارداد به 2 نكته توجه داشته باشيد. اولاً در صورت تغيير مبالغ، متناسب با آن ميزان تضمينات تعديل گردد. دوم اين‌كه در صورتي‌كه كارفرما داراي آيين‌نامه‌هايي باشد كه سقف معاملات را معين نموده باشد، نبايد اعمال شرايط جديد قرارداد را از طبقه اوليه به طبقه بالاتري انتقال دهد. (مثلاً قرارداد اوليه براي معاملات متوسط بوده و تغييرات جديد سقف قرارداد را افزايش داده و وارد مبالغ معاملات بزرگ كرده باشد.‌) 
بعضي مواقع افراد و شركت‌ها واژه‌هاي اصلاحيه، الحاقيه و متمم قرارداد را معادل يكديگر و بعضاً بدون انطباق با مورد مربوطه به‌كار مي‌برند. در اين مقاله سعي شده است راهنمایي‌هاي جزیي و كاربردي براي دقت و بهبود تنظيم اين مستندات ارايه گردد. 
الف) اصلاحيه به معني تغيير بخشي از متن حقوقي مانند قرارداد مي‌باشد. 
ب) الحاقيه به معني بخش‌هايي است كه بنا به ضرورت به متن حقوقي اصلي اضافه و الحاق مي‌شود. 
ج) متمم قرارداد از لحاظ ماهيت مانند الحاقيه است اما وزن و اهميت آن به حدي است كه در صورت عدم‌تنظيم 
و توافق بر آن، قرارداد به نتايج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسيده و عملاً قرارداد خاتمه يافته نخواهد بود. 
هر چند در نگاه اول ممكن است الحاقيه و متمم يك مفهوم را برسانند ليكن هرگاه به نظر طرفين قرارداد يا قانون و غيره، متن مورد نظر از ابتدا ناقص بوده و مي‌بايست از بدو تصويب به گونه‌اي ديگري مي‌بود و يا اين‌كه تداوم قرارداد با شرايط حاضر حصول نتيجه نهايي مورد نظر را عملي نسازد (هرچند اين نتيجه اكنون حاصل شده باشد) متممي به قرارداد يا متن مورد نظر اضافه مي‌شود. اما اگر نظر بر ناقص بودن از ابتدا نبوده ولي به علت اقتضاي زمان و غيره لازم است كلمه يا جمله يا متني اضافه يا كم گردد اين تغييرات جديد را مي‌توانيم الحاقيه بناميم. 
 
 
 
1Consideration
 Something with monetary value,voluntarily exchanged for an act,benefit,forbearance,interest,promise,right,or goods or services. In banking,the loan-amount is a consideration ,in exchange for the borrower's promise to repay the principal and to pay interest and other charges. In insurance,the insurance company's offer to make a loss good is a consideration in exchange for payment of premium. Essential element of all enforceable commercial-contracts,it does not have to be 'adequate' or equal in value to the exchanged item but must be legal (not in violation of any law).  Any commercial contract without a valid (valuable and legal) consideration is invalid and is called 'nudum pactum' (Latin for,naked contract) governed by the legal maxim 'ex nudo pacto non oritur actio' (Latin for,a right of action does not arise from a naked contract). See also good consideration,and valuable consideration. 
 
 
وجه التزام، خسارت تأديه يا خسارت عدم‌انجام تعهد، ضمانت اجراي عقد و تعهد
وجهي است كه در ازاي يك عمل، بهره، عدم‌انجام يا انجام كاري، طرفين قرارداد ملزم به پرداخت آن هستند. اين وجه از اصول قرارداد بوده و بدون آن قرارداد فاقد وجاهت مي‌باشد. انجام اين تعهد نبايد به گونه‌اي باشد كه مغاير قانون
دستورالعمل و شرايط اعمال تغييرات AMENDMENT  بر قراردادها:
 
1) تغييرات بايد قبل از پايان قرارداد تنظيم شده و در صورت خاتمه قرارداد، ترجيحاً قرارداد جديد رد و بدل گردد. 
2) تغييرات نبايد براي افزايش زمان به‌كار رود. به عبارت ديگر كار تعريف شده در قرارداد بايستي در زمان مشخص شده در قرارداد تكميل گردد. اما اگر به عنوان مثال كارفرما تمايل به واگذاري خدمات به مدت يك سال ديگر داشته باشد بايد قرارداد جديد رد و بدل گردد. در هنگامي كه كار بيشتري به پيمانكار واگذار شود(كار مازاد) مي‌توان زمان انجام كار را افزايش داد. در اين حالت معمولاً حجم تعهدات مالي نيز تغيير خواهد نمود. 
3) هر قرارداد و تغييرات در آن بايد داراي وجه التزام (جرايم و تشويقات) (Consideration)1باشد. روش اجراي قانوني و صحيح جريمه اين است كه براي هر قول و تعهد جديد يا خودداري از انجام كاري بايد جريمه منطقي جديدي در نظر گرفته شود. بنابراين در الحاقيه/ متمم با افزايش حجم كار بايد جرايم جديد نيز در نظر گرفته شود. 
مراحل اعمال تغيير در قرارداد(اصلاحيه، الحاقيه و متمم): 
1) تكميل فرم و مستندات لازمه تغيير در قرارداد. تمام قسمت‌هاي فرم بايد به دقت تكميل شده و به سوالات مرتبط با موضوع تغييرات پاسخ داده شود. قيمت جديد قطعاً اصلي‌ترين قسمت مي‌باشد. 
2) توافقات موضوع تغيير را تكميل نماييد. تاريخ اين توافقات بايد قبل از تاريخ قرارداد اصلي باشد. 
3) بندهاي مورد نظر را اضافه، كسر و يا تكميل نماييد. اين بندها جايگزين موارد متناظر خود در قرارداد خواهند شد. در هنگام نوشتن و تدوين بندها، قيمت جديد و شرايط جرايم و تضمينات را به دقت روشن نماييد. 
4) پس از تنظيم فرم‌هاي فوق، پيش نويس آن‌را براي پيمانكار ارسال نماييد. 
5) هر تغيير در قرارداد بايد مورد تأييد دستگاه نظارت باشد. 
6) مطمئن باشید تمام تأييديه‌ها و امضاهاي لازمه را اخذ كرده‌ايد. 
7) اصلاحيه را براي اجرايي شدن به ذي‌ربطان (تأمين اجتماعي، دارايي، دستگاه‌هاي نظارتي، مديريتي و اجرايي و. . .) ارسال نماييد. 
8) مجاز بودن امضاهاي انجام شده در متن نهايي با مستندات ثبتي و قانوني شركت بررسي و كنترل گردد و پس از كنترل‌هاي نهايي مراتب براي اجرا ابلاغ خواهد گرديد. هميشه مدير و ناظر قرارداد بايد از تمام مستندات مطلع باشد. 
9) با دريافت رسيد، تغييرات را براي آگاهي و اجراي آن به پيمانكار ارسال نماييد. باشد. 

 

مرجع:

http://2rooznameh.ir/

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو